EQUIP PROPI DE PRESSIOMETRIA (Mètode MÉNARD)

L’equip pressiomètric esta conformat per una “central” situada a peu de sondeig que controla i mesura les lectures de “pressió – volum” obtingudes mitjançant una sonda cilíndrica pneumàtica, dilatable radialment, col·locada dins un diàmetre adequat de perforació i activada mitjançant la pressió subministrada per una bombona de gas nitrogen i aigua.

Es pot considerar un assaig de càrrega “in situ”, on la pressió exercida a les parets del sondeig genera canvis de volum en els materials en funció del temps, obtenint així la relació “tensió – deformació” del terreny i els següents paràmetres de càlcul:

• Mòdul de deformació (EM)
• Pressió Límit (PL)
• Pressió de Fluència (PF)

S’interpreta segons les normes ISO-22476-4 i NF P 94-110-1

Els assaigs es realitzen a cotes afectades per la fonamentació del projecte i per sota a altres per obtenir dades de possibles assentaments.
Les dades obtingudes ens són útils pel càlcul de la càrrega de treball admissible del terreny, assentaments, coeficient de balast, etc.

ARTICLES RELACIONATS

oeg@oeg-sqa.com C/ Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 - Girona (Barcelona)
sqa@oeg-sqa.com 972 220 527
© OEG SQA - www.oeg-sqa.com | Avís legal Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona