Programes informàtics (hardware i software):
 

 • Edició gràfica: AutoCad, Microstatión, Corel Draw, Corel Photopaint, FreeHand, Photoshop, Altres... 
 • Edició gràfica especial per a Geologia i Geotècnia: DBSond, Stratigrapher 6, Dynamic probing, Static probing Trispace 
 • Càlcul estabilitat de talussos: Geostru – Slope, ILA, Clu Star, Rock3d, GeoRock 
 • Càlcul de fonamentacions: Ce.Ca.P., LoadCap + Rilevati, MP 
 • Càlculs geotècnics mitjançant elements finits: Plaxis 
 • Càlculs per avaluar Anàlisis de Risc: RBCA
   
Tenim al nostre abast els mitjans tècnics més adients per cada cas optimitzar qualsevol treball que se’ns presenti:

En GEOTÈCNIA destaquem el nostre equip pressiomètric Apageo (mètode Ménard), sonda elèctrica de 50 m, escleròmetre Schmidt, etc.

En MEDIAMBIENT disposem:
 
 • Equip d’alt buit (250 m3/h y 900 mbar de depressió).
 • Sonda interfàsica Solinst 122 de 50 metres
 • Fotoionizador MiniRae 2000
 • Bombes de 2” (modelo Typhoon de 12 V) y 3” (modelo Grundfos SQ1) per purgar piezòmetres i per assaigs de bombeig.
 • Mesuradors varis (Tª, conductivitat…), mostrejadors, neveres refrigerades, etc.
 • Equips propis de remediació: 2 torres de stripping i accessoris (separador de hidrocarburs, bombes submergibles…).
oeg@oeg-sqa.com C/ Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 - Girona (Barcelona)
sqa@oeg-sqa.com 972 220 527
© OEG SQA - www.oeg-sqa.com | Avís legal Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona